YENİ KONKORDATO MÜESSESESİ İcra İflas Kanunu’nun İflas Erteleme Hükümleri 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına hakkında kanun” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile “iflas erteleme” yürürlükten kaldırılmış ve “konkordato” nun kapsamı genişletilmiştir. İflas......

GİRİŞ Son yıllarda ülkemizdeki ekonomik koşulların olumsuz bir yön alması alacaklıların takibinden kurtulmak isteyen kötü niyetli tacir borçluların sayısının artmasına sebebiyet vermiştir. Her ne kadar kanuni düzenlemeler ile borçlular yararına bir çok değişiklik yapılsa da? tacirlerin kötü niyetli davranışları ile alacaklıların hak ve menfaatlerine zarar......

Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No’lu Ek Protokol’ünün 1. maddesinde koruma altına alınmıştır. Anayasanın 35. Maddesinde herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğu, bu hakkında ancak kamu yararı kararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No’lu Ek......

GİRİŞ İş hukukunda rekabet yasağı, iş sözleşmesi devam ederken ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu olmak üzere ikiye ayrılır. İş akdinin kurulmasıyla doğan sadakat borcu, işçi tarafından işverenin çıkarlarının koruma ve gözetme borcudur. İş akdinin devamı süresince işçinin işverenle rekabet etmemesi sadakat......

Ülkemiz ceza hukuku mevzuatına ilk olarak 2005 yılında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile girmiş olan ve “Ceza tayinin ertelenmesi” olarak da adlandırılan bu kurum ilk olarak Anglo-Amerikan hukuk sisteminde doğmuş ardından da Kıta Avrupası Ceza Hukuku’na girmiş olup günümüze kadar tüm Avrupa ülkelerinin ceza......